เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
การขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

เข้าใจความต้องการของคุณ

ความรวดเร็ว

ผู้ที่ส่งมอบงานบริการจะต้องปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วของธุรกิจที่มีเวลาเป็นปัจจัยสำคัญ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเดินทางตามตารางเวลา


การบูรณาการ

ความร่วมมือแบบหนึ่งทีมงาน ทำงานร่วมกันกับลูกค้าและผู้ให้บริการรายอื่น เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการส่งมอบให้ประสบความสำเร็จ ตามเป้าหมายที่มีร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสานงานการแก้ปัญหาร่วมกันเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจทำให้เกิดความล่าช้า


มีความยืดหยุ่น

ทีมสนับสนุนงานบริการจัดให้มีการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อสถานการณ์ต่าง ที่ส่งผลต่อความคลาดเคลื่อนของตารางเวลา ผู้จัดการและทีมงานต้องทำงานกับการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด 

เป้าหมายเชิงพาณิชย์ร่วมกัน

ในฐานะที่เราเป็นผู้ให้บริการ เราเข้าใจว่าธุรกิจขนส่งทำเงินได้ก็ต่อเมื่อสินทรัพย์อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน เราจึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญที่จะสนับสนุนต่อระบบการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานอย่างดี

 

ความน่าเชื่อถือของผลการดำเนินงาน

การทำงานให้มีประสิทธิภาพในระยะเวลาที่กำหนด เวลาถือเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ขั้นตอนการทำงานจะต้องมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งมอบงานบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ได้ตกลงกันไว้


ทางเลือกของการบริการ

ลูกค้าต้องการระดับการบริการที่แตกต่างกัน  การบริการเดี่ยวและการบริการอย่างเต็มรูปแบบ เราจึงนำเสนอทางเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

 

ต้นทุนต่ำ

อัตราผลกำไรของลูกค้าอยู่ภายใต้ความกดดันของสภาพการแข่งขัน ในฐานะผู้ให้บริการต้องมีความสามารถในการส่งมอบบริการให้ได้มาตรฐานสูงด้วยต้นทุนที่ลดลง

 

การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตาม

การปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับการรักษาความปลอดภัย สุขภาพและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด โดยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การตรวจสอบ การเก็บบันทึก รวมทั้งการรับประกันที่เหมาะสม