เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
การขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการแก้ปัญหาของเรา

ในฐานะที่เราทำงานร่วมกันอย่างเป็นพันธมิตร เราออกแบบการส่งมอบงานบริการให้เหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละราย
ขั้นตอนในการเจรจาจัดซื้อจัดจ้างเรามีส่วนร่วมกับลูกค้ารับฟังความต้องการของพวกเขาอย่างใกล้ชิดเพื่อออกแบบกลยุทธ์และการแก้ปัญหา

เราเป็นผู้ขับเคลื่อนที่จะพัฒนาวิธีการแก้ปัญหา การทำงานร่วมกับลูกค้าในขั้นตอนการออกแบบวิธีการดำเนินการที่มีความยืดหยุ่นให้กับผู้ใช้บริการ รับข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพงานบริการ จุดมุ่งหมายของเราคือ เพื่อให้แน่ใจว่าเราแก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาปรับปรุงให้เกิดความความคล่องตัวต่อธุรกิจของคุณ

ความรวดเร็ว
ทีมของ ไอเอสเอส มุ่งเน้นไปที่การดูแลสินทรัพย์ ยานพหนะ หรืออากาศยาน ความสามารถในการสอบสนองอย่างรวดเร็ว เพราะทีมงานของเราได้รับการฝึกฝนให้มีทักษะความสามารถตรงกับธุรกิจของคุณ

การบูรณาการ
เรามีส่วนร่วมในการวางแผนโลจิสติกแบบบูรณาการร่วมกับลูกค้าและผู้ให้บริการอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงกระบวนการทำงานร่วมกัน เพื่อลดเวลาในการดำเนินงาน ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อลดปัญหาที่อาจจะก่อให้เกิดความล่าช้า 


ความยืดหยุ่น
ทีมงานของเรามีการวางแผนเพื่อให้เข้ากับตารางเวลาการขนส่งของคุณ เรามีกระบวนการการจัดการที่มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการของผู้โดยสาร มันหมายความว่าเรามีความรวดเร็วและมีความสามารถในการคาดการณ์และตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างดี

ความน่าเชื่อถือของผลการดำเนินงาน
เรามุ่งมั่นในการทำงานเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพ และตรงตามเป้าหมายการปฏิบัติงาน พนักงานของเราได้รับการฝึกฝนวิถีการปฏิบัติงานในการส่งมอบงานบริการ การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพคำนึงถึงความต่อเนื่องทางธุรกิจ มีการทดสอบและปรับปรุงข้อมูลของลูกค้าอยู่เสมอ 

ทางเลือกบริการ
เรานำเสนองานบริการที่หลากหลายซึ่งปรับแต่งให้เหมาะสมกับรูปแบบการแข่งขันในสภาพตลาดปัจจุบัน และผู้ใช้บริการ 


การประหยัดต้นทุน 
เราเห็นด้วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐาน เราใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมของเราที่จะผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพในปรับปรุงคุณภาพในขณะที่ลดค่าใช้จ่ายลง

การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตาม
ระเบียบในอุตสาหกรรม มาตรฐานการปฏิบัติงานของเรา การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน การกำกับดูแลตรวจสอบโดยได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานขนส่ง

การเพิ่มคุณค่า
เรานำเสนอโซลูชันที่สามารถเพิ่มมูลค่าต่องานบริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับลูกค้าของเรา ตัวอย่างเช่น พนักงานไอเอสเอสได้รับการอบรมให้ความช่วยเหลือและให้ข้อมูลกับผู้ใช้บริการ