เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
การค้าปลีกและการค้าส่ง

คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า

คุณค่าของเราคือคำมั่นสัญญาที่จะส่งมอบงานบริการด้วยความทุ่มเท และเข้าใจในธุรกิจและอุตสาหกรรมของของลูกค้า
เราร่วมมือกับทีมงานของคุณเพื่อออกแบบการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการและสร้างคุณค่าให้แบรนด์ของคุณ

เราใช้ประโยชน์จากประสบการณ์เพื่อส่งมอบงานบริการที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ซื้อและผู้มาใช้บริการ

การบูรณาการหมายรวมถึงทีมงานที่ทุ่มเทผนวกกับนวัตกรรมใหม่ๆ มุ่งสู่การพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจของลูกค้าในระดับภูมิภาค

วิธีการของเราที่คุณต้องการ
เราจะทำงานกับคุณอย่างใกล้ชิดเพื่อเข้าใจความต้องการของคุณ ส่งมอบงานบริการตามรายละเอียดที่กำหนด และมีการตรวจสอบคุณภาพงานบริการ และการรายงานอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานคุณภาพและเวลาการตอบสนองที่กำหนดไว้สำหรับพนักงานทุกคนในทุกจุดบริการ
แผนงานบริการของเราจัดทำอย่างรอบคอบ และส่งมอบงานบริการเกินมาตราฐานของคุณ วัฒนธรรมการบริการนี้ได้มีการสื่อสารให้กับพนักงานของ ไอเอสเอส ทุกคนอย่างต่อเนื่อง

เราทำงานเป็นทีมแบบบูรณาการกับพนักงานของคุณ พวกเขามุ่งมั่นที่จะผลักดันมุ่งสู่ความสำเร็จ
 
พนักงานของเราได้รับการฝึกอบรมเพื่อส่งมอบงานบริการที่ตรงตามความต้องการอย่างเฉพาะเจาะจงสำหรับธุรกิจคุณ พนักทุกคนเข้าใจวัตถุประสงค์ของคุณ และส่งมอบงานบริการตามมาตราฐานด้วยความเป็นเลิศ

ด้วยวัฒนธรรมบริการพนักงานของเราเข้าใจความต้องการของคุณ และพร้อมที่จะส่งมอบงานบริการที่เป็นเลิศให้กับผู้ใช้บริการทุกคน
คุณมั่นใจได้ว่าผู้ซื้อจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการมาจับจ่ายที่ศูนย์การค้าของคุณ อีกทั้งสร้างความภัคดีต่อแบรนด์

เราทำงานร่วมกับลูกค้าในการวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มาจับจ่ายสินค้า เพื่อส่งมอบงานบริการแบบครบวงจร
วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก เราจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบงานบริการให้ทันกับความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้า ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ มาเพิ่มคุณค่าและลดค่าใช้จ่าย เราร่วมมือกับทีมงานของคุณเพื่อออกแบบการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการและสร้างคุณค่าให้แบรนด์ของคุณ เราใช้ประโยชน์จากประสบการณ์เพื่อส่งมอบงานบริการที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ซื้อและผู้มาใช้บริการ การบูรณาการหมายรวมถึงทีมงานที่ทุ่มเทผนวกกับนวัตกรรมใหม่ๆ มุ่งสู่การพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจของลูกค้าในระดับภูมิภาค