เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
การค้าปลีกและการค้าส่ง

หลักฐานการส่งมอบที่มีคุณภาพ

ไอเอสเอส มุ่งเน้นผลสำเร็จของงาน และเราเชื่อว่าลูกค้าต้องการที่จะเห็นการวัดประสิทธิภาพของงานทั้งด้านของความสามารถ การลดค่าใช้จ่าย และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ของผู้ใช้บริการ 

เรามั่นใจว่าการเก็บข้อมูล และตัวชี้วัดของเรามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของลูกค้า และสามารถปฏิบัติได้จริงส่งผลในเชิงบวกต่อธุรกิจของลูกค้า

เป้าหมายของเราคือการสร้างคุณค่าสูงสุดในการส่งมอบงานบริการแบบครบวงจร เราตรวจสอบคุณภาพงานบริการ พร้อมที่จะพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่อง

 

 

สื่งที่เราให้บริการ

- ส่งมอบงาน FM ที่แข็งแกร่งให้กับลูกค้าในธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง

- วัฒนธรรมของทีมงานมีการตรวจสอบการควบคุมคุณภาพในแต่ละงานบริการ 

- ตัวชี้วัดที่จับต้องได้สำหรับคุณภาพงานบริการ ประสบการณ์ของผู้มาจับจ่าย และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

- การลดต้นทุนประจำปี

- ความยืดหยุ่นและความสามารถในการขยายขีดความสามารถ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตเชิงธุรกิจและตอบสนองทุกความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับลูกค้า