เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
องค์กรภาครัฐ

แนวทางการแก้ปัญหาของเรา

ในฐานะพันธมิตรเรามุ่งมั่นที่จะออกแบบรูปแบบงานบริการ และส่งมอบงานบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละราย
ขั้นตอนในการเจรจาการจัดซื้อจัดจ้าง เรามีส่วนร่วมกับลูกค้า และรับฟังความต้องการและปัญหาต่างๆอย่างใกล้ชิด

เราขับเคลี่อนในการพัฒนาแนวทางดำเนินงาน และเราทำงานร่วมกับลูกค้าในการออกแบบรูปแบบการดำเนินการ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และมีความยืดหยุ่นปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อนำมาปรับใช้ในงานบริการ

แนวทางนั้นต้องปรับให้เหมาะสมกับองค์กรของคุณ และมีการพัฒนาปรับปรุงร่วมกัน

รูปแบบการให้บริการการบริหารอาคารแบบครบวงจรของเรามีความยืดหยุ่น ไอเอสเอสพัฒนาทีมเพื่อส่งมอบงานบริการด้วยความทุ่มเทเน้นความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ สามารถปรับขยายรูปแบบงานบริการยืดหยุ่นและรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการการที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้า


การลดต้นทุน
บริหารค่าใช้จ่ายเกี่ยวโยงกับการจัดการกับความต้องการ การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การลดค่าใช้จ่ายคงที่ และการส่งมอบงานบริการที่มีประสทธิภาพมีความยืดหยุ่นตลอดระยะเวลาของสัญญา 

การคิดค้น และการเพิ่มมูลค่า
ไอเอสเอส ลงทุนในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการยกระดับการบริการ เพื่อเพิ่มคุณภาพงานบริการ เราจะขับเคลื่อนส่งมอบงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และการลดต้นทุน

การจัดการด้านประสิทธิภาพงานบริการ
วัตถุประสงค์ของลูกค้าถูกแปลงเป็นวัตถุประสงค์ของทีมงาน เรามีการตรวจประเมินผลงานของเราและรายงานต่อลูกค้าด้วยความโปร่งใส รวมถึงในเรื่องค่าใช้จ่าย การรายงานนี้ผ่านทาง Insight @ ISS 

การรักษาความลับและความปลอดภัย
เรามีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่สอดคล้องกับนโยบายของลูกค้า เราควบคุมการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ 

สัมพันธภาพ
The ISS Way คือการมุ่งเน้นความเป็นเลิศในงานบริการ และการมีส่วนร่วมสนับสนุนลูกค้า การฝึกอบรมและการรักษาพนักงานให้เกิดความต่อเนื่องของงานบริการ มุ้งเน้นที่จะบรรลุความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า 

แนวทางบริการสินทรัพย์สาธารณะ และความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
ไอเอสเอส สามารถพิสูจน์ความสามารถในการทำงานร่วมกับรัฐวิสาหกิจ ในการพัฒนากลยุทธ์ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ทักษะทางธุรกิจ และความสามารถทางการเงิน อันเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสนับสนุนในการบริหารจัดการ