เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ธุรกิจยาและเวชภัณฑ์

แนวทางการแก้ปัญหาของเรา

ในฐานะคู่ค้าทางธุรกิจเรามุ่งมั่นที่จะออกแบบและส่งมอบโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละราย

ในขั้นตอนการเจรจา และการจัดซื้อเรามีส่วนร่วมกับลูกค้าและรับฟังอย่างใกล้ชิดเพื่อทราบกลยุทธ์ความต้องการสร้างคุณค่าของแบรนด์ และการเติบโตทางธุรกิจ เราใช้สิ่งเหล่านี้เป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาโซลูชันร่วมกับลูกค้าในขั้นตอนการออกแบบ และการนำไปปฏิบัติ

 

ตลอดความสัมพันธ์เรายังคงส่งมอบงานบริการอย่างยืดหยุ่นโดยใช้ความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อปรับเปลี่ยนบริการให้ดียิ่งขึ้น เรามุ่งมั่นเพื่อให้มั่นใจว่าโซลูชันที่ได้รับนั้นมีการปรับให้เหมาะสมกับประสิทธิภาพของธุรกิจของคุณ และคล่องตัวสามารถที่จะพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

 

 

การปฏิบัติตาม

การดำเนินการตามระบบการจัดการของระบบอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของ ISS ในการควบคุมมาตรฐานด้านสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโดยการฝึกอบรมการสื่อสารการนิเทศและการตรวจสอบ กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพสำหรับทุกหน่วยงานรวมทั้งการปฏิบัติตามข้อกำหนด


มาตรฐาน

กรอบกระบวนการดำเนินการของ ISS เพื่อกำหนดระดับการส่งมอบงานบริการที่สม่ำเสมอและสอดคล้องกันในทุกๆ หน่วยงาน การใช้ประโยชน์จากทีมงานระดับโลกองค์ความรู้ของ ISS เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และความเป็นเลิศในทุก หน่วยงาน

 

 

สินทรัพย์ และระบบที่สำคัญ

การเข้าสู่ระบบที่สำคัญทั้งหมดภายในระบบธุรกิจ FMS @ ISS ของเราสามารถเพื่อติดตามการดำเนินงาน และควบคุมการวางแผนการบำรุงรักษา การใช้ระบบการดูแลรักษาสร้างความมั่นใจให้กับุรกิจ

 

มีความยืดหยุ่น

รูปแบบการส่งมอบงานบริการที่สามารถปรับขนาดได้ช่วยให้สามารถปรับระดับความต้องการของงานบริการได้อย่างรวดเร็วตามกลยุทธ์ และการเปลี่ยนแปลงด้านอสังหาริมทรัพย์ของลูกค้า รูปแบบการค้าที่สอดคล้องซึ่งจะช่วยให้สามารถปรับราคาได้ทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง


การประหยัดค่าใช้จ่าย

ประหยัดค่าใช้จ่ายกับค่าใช้จ่ายพื้นฐานตลอดระยะเวลาของสัญญา การใช้โปรแกรมนวัตกรรมองค์ความรู้ และผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาเพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพสร้างการออมและสร้างมูลค่า

 

ความโปร่งใส

การใช้โซลูชันทางธุรกิจจากInsight @ ISS รูปแบบออนไลน์ที่แสดงระดับประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายที่ได้รับการปรับปรุงมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ระบบ KPI ที่มุ่งเน้นโดยการรายงานและการเปรียบเทียบโดยการติดตาม และแผนการปิดช่องว่างเพื่อกระตุ้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง