เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
อุตสาหกรรมและการผลิต

เข้าใจความต้องการของคุณ

การบูรณาการ
ความสามารถในการส่งมอบงานบริการแบบครบวงจร เราเป็นหนึ่งในทีมงานวางแผนดำเนินงานทั้งหมด และเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่เอื้อต่อการผลิต

มีความยืดหยุ่น
ความสามารถในการส่งมอบงานบริการแบบครบวงจร รวมถึงการทำความสะอาด การบำรุงรักษาอาคาร การรักษาความปลอดภัย การรับจัดเลี้ยง ด้วยพนักงานไอเอสเอสที่มีทักษะความสามารถปรับการทำงานให้ตรงตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

บุคลากรที่มีความสามารถ
การฝึกอบรมให้กับพนักงานสามารถสนับสนุนงานบริการบนพื้นฐานของความต้องการที่แตกต่างกัน บุคลากรจึงต้องมีทักษะเหมาะสม และทัศนคติที่ดี เพื่อส่งมอบงานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความสม่ำเสมอ


การปฏิบัติตามหลักอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมนั้น สอดคล้องกับระบบการจัดการความปลอดภัย และการสื่อสารกับพนักงาน รวมทั้งการเก็บบันทึกข้อมูลในหน่วยงานของคุณ

การควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม
การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการของเสียอย่างมีความรับผิดชอบ กลยุทธ์ลดการก่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การแก้ปัญหาที่จะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังาน และการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ให้สอดคล้องกับระบบการจัดการความปลอดภัย


การลดต้นทุน
การประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นหนึ่งในข้อตกลงในการส่งมอบงานบริการ การขับคลื่อนให้มีการประหยัดค่าใช้จ่ายในแต่ละปีของสัญญา การทำงานร่วมกับทีมงานการผลิต เพื่อหาแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิต ด้วยการรายงานค่าใช้จ่ายในการให้บริการที่โปร่งใส

สถานที่ทำงานที่ดีขึ้น
การสร้างบรรยากาศที่ดีเยี่ยมในการทำงานสำหรับพนักงาน ที่จะช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาปรับปรุงรูปแบบงานบริการแบบครบวงจรของแต่ละไซท์ได้ดีที่สุด