เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
อุตสาหกรรมและการผลิต

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

เราคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ มุ้งเน้นการส่งมอบผลลัพธ์ที่คุณต้องการ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้กับคุณ
เราส่งมอบงานบริการที่มากกว่าเป้าหมายที่ระบุ

เราจะทำงานร่วมกับคุณเข้าใจในแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของคุณ ในพื้นที่ที่เราสามารถสนับสนุนต่อวัตถุประสงค์ของคุณสู่การเจริญเติบโตในตลาดใหม่ เรามุ่งเน้นเป็นผู้เสริมประสิทธิภาพการสร้างแบรนด์ของคุณ

ประโยชน์สำคัญมีดังต่อไปนี้:

- การผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าของเรา

- การปฏิบัติตามโปรแกรมอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม HSE

- การขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริการแบบครบวงจร

- เป็นพันธมิตรที่ดีส่งมอบงานบริการได้สอดคล้องกับธุรกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง สร้างความคล่องตัว และแก้ปัญหาร่วมกันกับคุณ

- ทำให้เป็นสถานที่ที่บุคลากรของคุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ