เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
อุตสาหกรรมและการผลิต

หลักฐานการส่งมอบที่มีคุณภาพ

ไอเอสเอส มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ เชื่อว่าลูกค้าต้องการที่จะเห็นการวัดประสิทธิภาพในแง่ของการปรับปรุง การลดค่าใช้จ่าย และสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

เรามั่นใจว่าเป้าหมายการเก็บข้อมูล และตัวชี้วัดของเรามีความน่าเชื่อถือและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของลูกค้า เพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ เป้าหมายของไอเอสเอสคือการส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดในการให้บริการแบบครบวงจร

ตรวจสอบโครงการคุณภาพที่เราส่งมอบ:

- ปรับปรุงตัวชี้วัดคุณภาพ KPI ในการให้บริการ และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้เป็นหลัก

ลดต้นทุนการให้บริการ

- เสนองานบริการที่มีความยืดหยุ่นตามรูปแบบของธุรกิจ

ไอเอสเอส ส่งมอบงานบริการแบบบูรณาการที่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

คะแนนโปรโมเตอร์ระดับต้น 10%