เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

เข้าใจความต้องการของคุณ

การปฏิบัติตาม
สิ่งสำคัญการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยตามกฎระเบียบเป็นที่ตามมาตรฐานที่เข้มงวดชื่อเสียงของแบรนด์ของคุณถือเป็นสิ่งสำคัญในการรับรู้ของผู้บริโภค เราจึงส่งมอบงานบริการที่เป็นไปตามขั้นตอนตามมาตราฐานอย่างมีความน่าเชื่อถือ

การลดต้นทุน
ธุนกิจอาหาร และเครื่องดื่มที่มีการแข่งขันสูงภายใต้ภาวะกดดันทางด้านราคาอย่างต่อเนื่อง การส่งมอบงานบริการสนับสนุนนั้นต้องมีความยืดหยุ่นสามารถลดต้นทุนการผลิตเพื่อที่จะสามารถแข่นขันในตลาดได้

ความสามารถ
เป็นเลิศทางด้านวิชาการ ความน่าเชื่อถือในประสิทธิภาพการทำงานที่มีความจำเป็นในการส่งมอบงานบริการ การบำรุงรัษาทรัพย์สิน และระดับการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลง

  

ความยืดหยุ่น

สามารถปรับเปลี่ยนการส่งมอบงานบริการได้ตามความต้องการให้มีความสอดคล้องกับความต้องการในตลาด และมีการบูรณาการในการทำงานเป็นทีมอย่างใหล้ชิดพร้อมที่จะสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในการบริการได้อย่างรวดเร็ว 

การประสานที่เรียบง่ายบริการ

การติดต่อประสามารถในทุกบริการเป็นจุดเดียวเพื่อความสะดวกในการจัดการงานบริหารแบบครบวงจร เพิ่มขีดความสามารถในการติดต่อให้มีความสะดวกสามารถประสานงานปรับปรุงการส่งมอบงานบริการได้อย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงของกลไกลตลาด 

นวัตกรรมด้านเทคนิค

นวัตกรรมด้านการส่งมอบงานบริการเพื่อผลักดันการปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุน ความสามารถในการใช้นวัตกรรมเพื่อให้สามารถวัดระดับคุณภาพการวัดผลการปฏิบัติตามมาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อหานวัตกรรมที่ดีที่สุด


กำลังการผลิตทั่วโลก
การรวมตลาดที่มีการลงทุนในระดับภูมิภาค และระดับโลก ผู้ส่งมอบงานบริการมีการเข้าถึงทั่วโลกเพื่อส่งมอบงานในทุก ๆ ตลาดด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สยมีมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอทั่วทุกภูมิภาค

การจัดการพลังงาน

พลังงานเป็นองค์ประกอบต้นทุนที่สำคัญ และผู้ให้บริการต้องเสนอทางออกที่แท้จริงเพื่อลดการใช้พลังงาน เมื่อต้นทุนด้านพลังงานตอยสนองต่อโซลูชันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ความรับผิดชอบขององค์กร

ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่มเป็นธุรกิจที่สำคัญ และมีความสัมพันธ์กับชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน ผู้ให้บริการต้องสอดรับกับวัฒนธรรมนี้ และมีส่วนร่วมผลักดันเศรษฐกิจในท้องถิ่น และการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ