เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ความรับผิดชอบ
464x207-press-image

แจ้งข้อมูลเรื่องการทุจริตและการละเมิดจริยธรรมในองค์กร

ไอเอสเอส มีแนวนโยบายรับรายงานเรื่องร้องเรียนผ่านระบบการรายงานเรื่องร้องเรียน ‘Speak up’ นี้ เพื่อให้พนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับไอเอสเอส สามารถรายงานเรื่องร้องเรียนที่มีความร้ายแรง มีความสำคัญ และต้องการให้เก็บเป็นความลับ โดยช่องทางนี้ใช้เพื่อการรายงานเรื่องร้องเรียนที่สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของไอเอสเอส และไม่สามารถรายงานผ่านช่องทางปกติหรือตามสายบังคับบัญชาได้ เพื่อให้ท่านได้แน่ใจว่าทุกเรื่องร้องเรียนของท่านจะได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ท่านสามารถอ่านคำแนะนำ ‘Speak Up’ ได้ตามแถบด้านล่างนี้เรื่องร้องเรียนของท่านจะถูกส่งไปยังผู้ตรวจสอบภายในของไอเอสเอสกรุ๊ป 

 

Report an incident

224x100-report-an-incident
Report a concern via our online reporting tool or telephone hotline
Report here

Enquire on an existing case

224x100-enquire-on-a-case
Follow up on an incident that you have previously submitted
Enquire here

Speak Up Policy

224x100-speak-up-policy
Read and download our Speak Up Policy before reporting an issue here

Speak Up Guide

224x100-speak-up-guide
Read our ‘speak up’ guide and learn how you can report an issue here

Link to Global Speak Up Page