เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ความรับผิดชอบ

สุขภาพและความปลอดภัย

ในฐานะที่ไอเอสเอสเป็นผู้ให้บริการและมีพนักงานมากกว่า 30,000 คนในประเทศไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ พวกเขาเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดของเรา ดังนั้นสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงานถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

เรามุ่งมั่นที่จะดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน เรามีความคิดที่ว่าผลการดำเนินงานที่ดีมาจากสุขภาพที่ดี รวมถึงอุปกรณ์ตลอดจนกระบวนการทำงานที่ปลอดภัย ดังนั้นเราจึงมีวิธีการที่เป็นระบบเพื่อจัดการกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้พนักงานของเรามีสุขภาพที่ดี และมีความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้บรรลุผล ไอเอสเอส มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพในการทำงานเป็นกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ และเป็นมาตรฐานที่ตั้งไว้สำหรับพัฒนาปรับปรุง และประเมินผลการดำเนินงานของเรา 

กรอบนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (HSE)  ในประเทศไทยได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยม และจรรยาบรรณตามวิสัยทัศน์ และนโยบายโดยมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ของไอเอสเอส 

พนักงาน ไอเอสเอส ทุกคนมีกฏความปลอดภัยในการทำงาน ดังนั้นในปี 2010 เราเริ่มที่จะพัฒนากฏความปลอดภัยของ ไอเอสเอส ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะปรับพฤติกรรมในการทำงานประจำวัน ซึ่งมีกฏระเบียบที่ครอบคลุมดังนี้ :

  • หยุดการทำงานที่ไม่ปลอดภัย
  • ใบอนุญาตการทำงาน
  • แยกพลังงาน
  • ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า
  • การเข้าสู่พื้นที่อับอากาศ
  • ความปลอดภัยในการขับขี่
  • การทำงานบนที่สูง
  • บริการทำความสะอาด
  • คู่มือการจัดการ
  • การทำงานกับสารเคมี