เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ความรับผิดชอบ

ต่อต้านการทุจริต

การทุจริตและการติดสินบนเป็นสิ่งผิดกฎหมายทางอาญาและเป็นอันตรายต่อธุรกิจรวมถึงสถาบันและหน่วยงานภาครัฐบาลเป็นอันตรายต่อทุกสังคมและองค์กรทั่วโลก การทุจริตจึงเป็นความผิดทางอาญา

การดำเนินงานของเราคือการหาแนวทางในการต่อต้านการทุจริต ไอเอสเอส เป็นส่วนหนึ่งในการเปิดตัวนโยบายต่อต้านการทุจริตซึ่งปฏิบัติตามกันโดยผู้บริหารในแต่ละประเทศ

ในปี 2010 เราได้รับนโยบายใหม่เพื่อเน้นความสำคัญของเรื่องนี้พนักงานได้รับการฝึกอบรมได้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบหากเกิดการทุจริตอีกทั้งยังปลูกฝังให้พนักงานของเราทุกคนมีจิตสำนึกที่ดี