เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ข่าว
28 Apple Awards June 2019

รางวัล Apple Awards ประจำเดือน มิถุนายน

 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล Apple Awards
.
คุณสุจินต์ สร้อยสุวรรณ์
พนักงานรักษาความปลอดภัย
หน่วยงาน ไอเอสเอส (สำนักงานใหญ่)
.
“เป็นพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี
มีความช่างสังเกตมีใจรักในงานบริการและมีความสุภาพนอบน้อม
สร้างความประทับใจให้กับเพื่อนพนักงานและผู้มาติดต่ออยู่เสมอ
ที่สำคัญคือสามารถบริหารจัดการการจราจรภายในลานจอดรถ
สำนักงานได้เป็นอย่างดีและคำนึงถึงหลักความปลอดภัยในทุกๆครั้งที่ปฏิบัติงาน

ไอเอสเอสจึงขอมอบประกาศเกียรติคุณฉบับนี้ให้ไว้เพื่อเป็นการขอบคุณ
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนพนักงานคนอื่นๆ
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมองค์กรที่ดีสืบต่อไป”