เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ข่าว
25 law

อบรมหลักสูตร "เงื่อนไขสัญญาบริการและความรู้เบื้องต้นทางกฏหมาย” รอบ 2

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
แผนกกฎหมาย บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ได้มีการจัดอบรมในหลักสูตร
"เงื่อนไขสัญญาบริการและความรู้เบื้องต้นทางกฏหมาย”
ณ ห้องประชุม Academy สำนักงานสะพานใหม่

หัวข้อในการอบรมดังต่อไปนี้
1. กระบวนการและขั้นตอนหลักการในการจัดทำสัญญา
2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขรวมทั้งตัวบทกฎหมายที่จำเป็นในการร่างสัญญา
3. ข้อสังเกตและปัญญาที่พบบ่อยครั้งในการจัดทำสัญญาและเงื่อนไขการต่อรองกับลูกค้า
4. การตีความข้อความที่สำคัญในสัญญาซึ่งต้องใช้ต่อรองกับลูกค้า
5. การจัดทำ matrix ทั้งในส่วนของการลงเนื้อหาและระดับการอนุมัติทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ