เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ข่าว
22 socail insurance

อบรมหลักสูตร "ความรู้งานประกันสังคมและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง"

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ ห้องอบรม Academy ชั้น 2 สำนักงานใหญ่
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (L&D) ได้จัดอบรมในหัวข้อ
"ความรู้งานประกันสังคมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง" 
โดยเนื้อหาการอบรม ได้แก่
.
• ความรู้งานประกันสังคมและกองทุนทดแทน
• กฎหมายประกันสังคม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
• ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการป้องกันยาเสพติด\
.

ทั้งนี้ มีวิทยากรคือนักวิชาการจากสำนักงานประกันสังคม และผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาองค์การนายจ้าง
ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายในหัวข้อการอบรมดังกล่าว โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมทุกท่าน
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสามารถให้คำแนะนำแก่พนักงานระดับปฏิบัติการได้ถูกต้อง