เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ข่าว
19 Safety Workplace

“ISS SAFETY WORKPLACE มาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”

บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
หน่วยงาน Safety ได้จัดอบรม 
หลักสูตร “ISS SAFETY WORKPLACE
มาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” 
.
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
.
1. เพื่อให้พนักงานทราบและเข้าใจความสำคัญของ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
.
2. เพื่อปลูกจิตสำนึกในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้กับพนักงานตระหนัก
ถึงข้อควรระวังและการปฏิบัติตัวในการทำงาน
.
นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมสันทนาการเพื่อให้ผู้อบรมผ่อนคลาย
ในระหว่างการอบรมอีกด้วย