เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ข่าว
18 Trainning Supervisor

การฝึกอบรมในหัวข้อ "สุดยอดทักษะการเป็นหัวหน้างาน"

เมื่อวันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2562 บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
ได้จัดอบรมหลักสูตรในหัวข้อ “สุดยอดทักษะการเป็นหัวหน้างาน”

มีวัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นผู้นำ
2.เพื่อให้เข้าใจหลักการบริการ (Service Solution) และสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง
3.สามารถจัดการข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นและสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้
4.เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนการใช้ระบบ Cloud Time เพื่อบันทึกเวลาเข้า-ออกของพนักงานและใช้งานได้อย่างถูกต้อง