เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
ข่าว
15 CSR

ISS CSR – จิตอาสาซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคเพื่อน้อง

🎉เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562
.
✏️บริษัท ไอเอสเอสตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับสังคม ซึ่ง นำโดย 
คุณวรพงศ์ ผดุงเกียรติสกุล ได้จัดโครงการ 
“ISS CSR – จิตอาสาซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคเพื่อน้อง” 
วัดช่องลมวรรณาราม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
.
ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการสอดคล้องกับรูปแบบงานบริการของ
ไอเอสเอส ซึ่งหนึ่งในนั้นคืองานบริหารจัดการอาคาร คือการซ่อม
แซมและติดตั้งระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้กับโรงเรียน ได้แก่ 
จัดซื้อและติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำแรงดันสูง, ติดตั้งแทงก์น้ำ, ติดตั้ง
ระบบท่อน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
.
ทาสีผนังห้องพยาบาล ให้สวยงามสะอาดตา
เหมาะแก่การใช้งาน ติดตั้งระบบสายไฟภายใน
อาคารเรียน ติดตั้งพัดลมผนัง รวมทั้งปรับภูมิ
ทัศน์สนามเด็กเล่น ให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัย ทำกิจกรรมทำความสะอาดห้องเรียน 
ระหว่างพนักงาน ISS และนักเรียน เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีและมีความประทับใจร่วมกัน