เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
บุคลากรของเรา

ไอเอสเอสมีนโยบายตอบสนองการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ไอเอสเอสได้ทำการตรวจวัดความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง และมีการเก็บสถิติการลาออก และเหตุผลการลาออกของพนักงานเพื่อเรียนรู้พัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น

การสำรวจความพึงพอใจของพนักงานถูกพิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงความรู้สึก และความต้องการของพนักงาน และช่วยรักษาพนักงานไว้กับองค์กร

เรามีความเชื่อมั่นแก่พนักงานทุกระดับของไอเอสเอสเรื่องการชี้แนะในเรื่องงานโดยอาศัยการประเมินผล และพูดคุยในเรื่องของการทำงานเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท และพนักงานในการพัฒนาคิดค้น และเรียนรู้ในองค์กรของตนเองรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมวางแผนงานประจำปีด้วย

ไอเอสเอสมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการใส่ใจในสิ่งแวดล้อมรอบด้าน โดยเฉพาะพนักงานของเราจะมีการนำเอาเครื่องมือใหม่ๆ ที่ถูกต้องตามหลักสรีระศาสตร์เข้ามาใช้มากขึ้น