เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
บุคลากรของเรา

คุณค่า

คุณค่าของไอเอสเอส

ไอเอสเอสไม่ได้วัดผลของความสำเร็จขององค์กรจากเพียงตัวเลขผลประกอบการทางบัญชีเท่านั้น แต่บริษัทให้ความสำคัญในการประเมินผลว่าองค์กรของเราสามารถสร้างความพึงพอใจ และแสดงความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงานของเรา ลูกค้าที่ใช้บริการของเรา ผู้ถือหุ้น และสังคมโดยส่วนรวม 

คุณค่าของไอเอสเอส อันได้แก่ ความเท่าเทียม ความยุติธรรม และความโปร่งใส 
สิ่งเหล่านี้แสดงออกถึงนโยบายที่มีต่อการดำเนินงาน ทั้งกับภายใน และภายนอกองค์กร พันธกิจในการฝึกอบรม และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเรา ถือเป็นเป้าหมายที่สำคัญอย่างยิ่งของไอเอสเอส ซึ่งเราถือเป็นนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลที่ไม่สามารถละเลยได้

ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายนอก ในฐานองค์กรชั้นนำระดับโลกไอเอสเอสเป็นหนึ่งในองค์กรรายแรก ๆ ที่ร่วมเป็นภาคีของสหประชาชาติซึ่งมีพันธสัญญาประกอบด้วย การพัฒนาสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองสิทธิผู้ใช้แรงงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม