เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
บุคลากรของเรา

Code of Conduct

ค่านิยมองค์กร และมาตรฐานทางจริยธรรมเป็นหลักของในการดำเนินธุรกิจของ ไอเอสเอส เราปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ และมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์เพื่ออธิบายมาตรฐานของ ไอเอสเอสในทุกประเทศทั่วโลกที่ และเรามีการแนะนำจริยธรรมในการทำงานให้กับพนักงาน ไอเอสเอส ทั่วโลก 
The code of conduct covers:

 • ไอเอสเอส มุ่งหวังให้พนักงานดำเนินงานภายใต้วัฒนธรรมองค์กรเดียวกัน ได้แก่ ความซื่อสัตย์ คุณภาพ ความเป็นผู้ประกอบการ และความรับผิดชอบ
 • ในเรื่องใดที่มิได้มีแนวทางปฏิบัติกาหนดไว้ พนักงานต้องปฏิบัติตน ด้วยความถูกต้องและเหมาะสม
 • เมื่อเกิดข้อสงสัย พนักงานควรหารือกับผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว
 • ในการปฏิบัติต่อลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และหุ้นส่วนธุรกิจต่างๆ ต้องเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม
 • ห้ามการล่วงละเมิดใดๆ รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ เกิดขึ้นในไอเอสเอส
 • ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเสพสารเสพติดทุกชนิดในระหว่างปฏิบัติงาน
 • ไอเอสเอส ต่อต้านการคอร์รัปชั่น และการติดสินบนในทุกรูปแบบ
 • ไอเอสเอสแข่งขันทางธุรกิจด้วยความโปร่งใสโดยเน้นในเรื่องคุณภาพงานบริการเป็นหลัก
 • ไอเอสเอส ห้ามมิให้มีการจ่ายเงินส่วนตัวหรือ การติดสินบนใดๆ ระหว่างไอเอสเอสและ ลูกค้า หรือ ซัพพลายเออร์ หรือ ส่วนราชการ
 • ไอเอสเอส ห้ามมิให้รับของขวัญ หรือของกำนัลใดๆ จากหุ้นส่วนธุรกิจยกเว้นกรณีเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในพื้นที่นั้น โดยต้องมีมูลค่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
 • ไอเอสเอส ต้องดำเนินงานภายใต้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและกฎระเบียบต่างๆ ที่ไอเอสเอสกำหนดไว้
 • ไอเอสเอส ต้องไม่ร่วมกันกับคู่แข่งในการวางแผนเรื่องราคา เรื่องจัดสรรงานบริการ เรื่องส่วนแบ่งทางการขายหรือส่วนแบ่งทางการตลาด
 • ไอเอสเอส ต้องไม่ร่วมกับคู่แข่งในการตกลงร่วมกันกาหนดราคาประมูล หรือ แลกเปลี่ยนข้อมูลในการประมูลใดๆ
 • ไอเอสเอส ต้องไม่หารือกับคู่แข่งในเรื่องการแข่งขันใดๆ (อาทิเช่น การกำหนดราคา การลดราคา โบนัส เงื่อนไขทางการขาย ฯลฯ)
 • ไอเอสเอส จะแจ้งให้ทางซัพพลายเออร์ และลูกค้าทราบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของไอเอสเอส โดยใช้ช่องทางที่เหมาะสม และขอให้นำหลักการดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • การส่งมอบงานบริการของไอเอสเอส จะเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ในด้านคุณภาพ สุขอนามัย และความปลอดภัย ในหน่วยงานของลูกค้า
 • ข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าต้องเก็บเป็นความลับ
 • คำร้องต่างๆ ได้รับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และถือเป็นสิ่งสาคัญในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
 • ไอเอสเอส มีการประเมินการจัดซื้อผลิตภัณฑ์และงานบริการ โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสิน ได้แก่ คุณภาพ ประสิทธิภาพ สิ่งแวดล้อม และ พนักงาน
 • ไอเอสเอสมีสภาพแวดล้อมการทางานที่เหมาะสมให้กับพนักงานโดยรวมไปถึงมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย
 • ไอเอสเอส ปฏิบัติกับพนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน
 • ไอเอสเอส ไม่มีการบังคับใช้แรงงาน
 • ไอเอสเอส ไม่สนับสนุนการจ้างแรงงานเด็ก ซึ่งเป็นไปตามอนุสัญญาสากล
 • ไอเอสเอส ดำเนินการจ่ายค่าแรงอย่างเหมาะสม โดยเป็นไปตามข้อตกลงและตามที่กฎหมายกำหนด
 • ไอเอสเอส สนับสนุนการจ่ายค่าแรงขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้
 • ไอเอสเอส ให้โอกาสพนักงานได้รับการอบรมที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่พนักงานต้องปฏิบัติ
 • ไอเอสเอส เคารพสิทธิ์และข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
 • ไอเอสเอส เคารพปฏิญญาสากลด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
 • ไอเอสเอส ดำเนินงานภายใต้หลักการบรรษัทภิบาล
 • ไอเอสเอส มุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการปฏิบัติงาน
 • ไอเอสเอส เป็นสมาชิกในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ และปฏิบัติตามหลักการทั้งสิบประการของข้อตกลงดังกล่าว
 • ไอเอสเอส ปฏิบัติตนเป็นองค์การที่ดีของสังคมในทุกแห่งที่ดำเนินงาน
 • ไอเอสเอส มีความมุ่งมั่นในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และจริยธรรม โดยจะพบได้ในทุกๆ ด้านในการประกอบธุรกิจ ทั้งกับลูกค้า พนักงาน ซัพพลายเออร์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ
Read more about the topic in our CR section