เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
บุคคลากรของเรา

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ในทุกวันเราสนับสนุนต่อวิสัยทัศน์ของการเป็นนายจ้างในอุตสาหกรรมของเรา ซึ่งหมายความว่าเราจำเป็นต้องสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดีของเราในทุก ๆ วัน

เป็นไปตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนดมาตรฐานสำหรับสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน และ รายละเอียดนโยบายมาตรฐานใน 12 หมวดหมู่ดังต่อไปนี้ :

 • การประเมินผลการในทำงานของพนักงาน และความคิดเห็น
 • แรงจูงใจในการำงาน และความจงรักภักดี
 • ความสัมพันธ์อันดีของพนักงาน
 • การฝึกอบรม และการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน
 • การจัดการความสามารถของพนักงาน
 • สิทธิในการจัดการการเจ็บป่วย และขาดงาน
 • การรายงาน และการตรวจสอบ
 • การสนับสนุน และบูรณาการการทำสัญญา
 • สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานในการทำงาน
 • ค่าตอบแทนผลประโยชน์และสิ่งจูงใจ
 • การวางแผนงานที่ยั่งยืน