เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
บุคลากรของเรา

Our Service Heroes

เพื่อเป็นการสนับสนุนและ ส่งเสริมให้ไอเอสเอสก้าวไปสู่การเป็นองค์กรผู้ให้บริการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เราจึงมีการสนับสนุน และตอบแทนพนักงานที่ให้บริการที่โดดเด่นและได้รับการชมเชยจากลูกค้า ล่าสุดได้มีพนักงานที่ใส่ใจในงานบริการทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและได้รับการยกย่องให้เป็น
Service Hero 

ซึ่งตรงกับหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้:

1. พนักงานส่งมอบการบริการที่เป็นเลิศ เกินความคาดหมายของลูกค้า
2. พนักงานส่งมอบการบริการที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้า หรือผู้รับบริการ
3. พนักงานได้รับคำชื่นชมจากลูกค้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
4. พนักงานได้รับเลือกให้เป็นเซอร์วิสฮีโร่ของเรา และได้รับรางวัลจากไอเอสเอส
5. พนักงานสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานบริการท่านอื่น ๆ ได้ปฏิบัติต่อไป