เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
บุคลากรของเรา

Encentivise™

หนทางของไอเอสเอส

บุคลากรในบริษัท คือหัวใจของความสำเร็จของเรา เราจึงให้ความสำคัญกับการเอาใจใส่พนักงานทุกคน

เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์นี้ ไอเอสเอสมีนโยบายที่ชัดเจนในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เรียกว่า EncentiviseTMซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ การฝึกอบรม กระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม และการสร้างแรงจูงใจ

encentivise model

วิสัยทัศน์

ปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของไอเอสเอสคือพนักงานทุกคนที่มีวิสัยทัศน์เดียวกันต่ออนาคตของบริษัท มีเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน มีความเข้าใจที่ตรงกันในแผนธุรกิจ และความมุ่งหวังของบริษัทที่มีต่อพนักงานในทุกส่วนงาน

การฝึกอบรม

การฝึกอบรมจะถูกออกแบบให้สัมพันธ์กับงานในหน้าที่ของพนักงานแต่ละท่าน ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความเจริญก้าวหน้าของไอเอสเอส บุคลากรทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมทั้งในประเทศ และที่มหาวิทยาลัยไอเอสเอสโดยหลักสูตรการฝึกอบรมของบริษัทจะออกแบบให้มุ่งเน้นการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาศักยภาพโดยส่วนตัว และการแลกเปลี่ยนทักษะความรู้ และประสบการณ์ระหว่างพนักงาน

การกระจายอำนาจ

ด้วยความเข้าใจในเป้าหมายของบริษัทที่ตรงกัน การฝึกอบรมที่ต่อเนื่อง และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน จะช่วยให้บริษัทสามารถมอบหมายความรับผิดชอบที่มากขึ้นแก่พนักงานของเรา ไอเอสเอสเป็นองค์กรที่เน้นการกระจายอำนาจ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของเรา ให้ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การมีส่วนร่วม

บริษัทมีพันธสัญญาในการพิจารณาบุคลากรทุกคนอย่างยุติธรรม โดยพิจารณาจากผลงาน ไอเอสเอสให้รางวัลแก่พนักงานผู้แสดงความมีส่วนร่วม ความคิดสร้างสรรค์ มีความขยันทุ่มเท และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ได้รับมอบหมาย

เราเชื่อแน่ว่าการมีส่วนร่วมของทุกคนเป็นกุญแจความสำเร็จของไอเอสเอส