เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
รู้จักไอเอสเอส

บริษัท ไอเอสเอส ไม่ได้วัดผลความสำเร็จโดยพิจารณาจากผลกำไรในการประกอบการเพียงด้านเดียว หากแต่พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ในการตอบสนองความต้องการของพนักงานของเรา ลูกค้า ผู้ถือหุ้น รวมไปถึงสังคม อีกด้วย

วัฒนธรรม อันทรงคุณค่าของไอเอสเอส ได้แก่ความเสมอภาค ความยุติธรรม และความโปร่งใสอันเป็นสิ่งที่เรายึดถือปฏิบัติต่อทุกคนทั้งภายใน และภายนอกองค์กรไอเอสเอสมีพันธกิจในการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรอันถือเป็นภาระกิจหลักอันหนึ่งของเรา ซึ่งเราถือเป็นแนวทางในการประกอบการตลอดมา

ในฐานะบริษัทผู้นำในธุรกิจบริการเรายึดถือเป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อข้อตกลง และสนธิสัญญานานาชาติด้วยความพยายามที่จะพัฒนาสิทธิมนุษยชน สวัสดิการสังคม และสิ่งแวดล้อม