เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
รู้จักไอเอสเอส

ค่านิยมองค์กร


ไอเอสเอสดำเนินกิจการภายใต้ค่านิยมร่วมกัน เป็นพื้นฐานของทุกสิ่งที่เราทำ และยึดมั่น เป็นวิธีเดียวที่จะทำให้เราแน่ใจว่าเราได้ดำเนินธุรกิจไปอย่างยั่งยืน ค่านิยมของเรากำหนดว่าเราเป็นใคร และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง

ด้วยค่านิยมนี้ ไอเอสเอสได้มอบคำมั่นสัญญาของเรากับท่าน

แผนกลยุทธ์ และการดำเนินการของเราสอดคล้องกับค่านิยมนี้ และเพื่อสนับสนุนการดำเนินตามแนวทางนี้ของสมาชิกทุกคนในไอเอสเอส

หลักจริยธรรมของเรานำไปใช้กับการดำเนินงานของไอเอสเอสทุกภาคส่วน รวมถึงการจ้างงานของพนักงานทุกคน นอกจากนี้ไอเอสเอสได้มีการใช้หลักการในการเป็นผู้นำที่สอดคล้องกันกับค่านิยมองค์กร

หลักการความเป็นผู้นำเป็นแนวทางร่วมกันที่ผู้นำในองค์กรทั้งหมดยึดถือเป็นมาตรฐาน ซึ่งช่วยให้ผู้นำสามารถนำเอาศักยภาพของพนักงานออกมาสูงสุด

หลักการความเป็นผู้นำของไอเอสเอสเป็นที่รู้จักกันในนาม " The Human Touch " เป็นคุณค่า และแนวทางการดำเนินการของเรา