เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
รู้จักไอเอสเอส

สิ่งสำคัญเชิงกลยุทธ์


ISS Way ถูกพัฒนาขึ้นบนรากฐานสำคัญทั้ง 4 อันประกอบด้วย การมุ่งเน้นที่ลูกค้า การจัดการบุคลากร การบริการแบบครบวงจร และวิธีการที่เหมาะสมในแต่ละประเทศ

การมุ่งเน้นที่ลูกค้า

ลูกค้าคือสิ่งที่เรามุ่งเน้นเสมอเราให้บริการลูกค้าในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลกเสนอสิ่งที่มีคุณค่าที่เฉพาะเจาะจง เราได้สร้างความร่วมมือที่ยั่งยืนร่วมกับลูกค้าเพื่อสร้างคุณค่า และวิธีการให้บริการของเรา

การจัดการคน

การบริหารจัดการบุคลากรเป็นความเชี่ยวชาญของเรา ทั้งในเรื่องสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการลดความเสี่ยง และความผันผวนเพื่อลูกค้าโดยการใช้ทักษะความเป็นผู้นำด้านทรัพยากรบุคคล และนโยบายด้านสุขอนามัย และความปลอดภัย การฝึกอบรมพนักงาน และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องกฎหมายแรงงาน

กลยุทธ์ IFS

การบริการแบบครบวงจร IFS คือกลยุทธ์ของเราเพื่อพัฒนาระบบในการให้บริการ และจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกไอเอสเอสส่งมอบบริการด้วยตัวเองกับองค์กรของลูกค้า

วิธีการที่หลากหลายในท้องถิ่น

ในไอเอสเอสเราสร้างสมดุลระหว่างความเป็นอิสระกับความสอดคล้อง เราดำเนินงานด้วยความเป็นผู้นำในประเทศที่เข้มแข็ง และเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถตอบสนองความต้องการในเวลาที่เหมาะสมเรายังสะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยพื้นฐานที่ครอบคลุมทางภูมิศาสตร์ และทิศทางเชิงกลยุทธ์เพื่อที่จะใช้ประโยชน์สูงสุด