เลือกภูมิภาค  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
รู้จักไอเอสเอส

รูปแบบธุรกิจของเราห่วงโซ่คุณค่าของไอเอสเอส

ไอเอสเอสในแต่ละประเทศดำเนินธุรกิจด้วยความคิดริเริ่ม การควบคุม และการพัฒนาธุรกิจของตนเอง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถตอบสนองลูกค้าในที่ต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่เหมาะสมไอเอสเอสควบคุมค่าใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็น และมุ่งเน้นแต่ส่วนที่มีความจำเป็นเท่านั้น

ห่วงโซ่คุณค่าของเราเป็นเครื่องมือผลักดันการดำเนินกลยุทธ์แบบ ISS WAY คือการเชื่อมโยงของ ซึ่งแสดงตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดในการเติบโตของธุรกิจ วัตถุประสงค์ร่วมกัน คือการสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏจากการเติบโต และผลกำไร และความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อโอกาสในการขยายธุรกิจ และการต่อสัญญากับเรา

ห่วงโซ่คุณค่าของไอเอสเอสจะจัดลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม วิธีการนี้จะช่วยให้เราอยู่ในกระบวนการที่ต่อเนื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ โดยการถามคำถาม และหาคำตอบ

ผลลัพธ์ในทางปฏิบัติจะเป็นตัวระบุที่นำมาใช้ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของห่วงโซ่คุณค่าของไอเอสเอส ซึ่งกลายเป็นกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ประจำปีในลักษณะเดียวกับที่เราใช้ห่วงโซ่คุณค่านี้เป็นเครื่องมือในการวางแผนโครงการใหม่ๆ ซึ่งต้องพิจารณาในทุกๆ ด้าน

ความแข็งแรง และการดึงดูดความสนใจเป็นแนวคิดการบริการที่เป็นผลมาจากข้อมูลพื้นฐานทางธุรกิจ ซึ่งจะกำหนดกลุ่มลูกค้าของเรา และเราสามารถเลือกที่จะส่งมอบบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า การเข้าซื้อกิจการเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการพัฒนาบริษัท ทั้งในเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการพื้นฐานความพึงพอใจของลูกค้าขึ้นอยู่กับความสามารถของพนักงานที่มีส่วนร่วมในการทำงาน และมีแรงบันดาลใจ จากการเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่แข็งแกร่ง พนักงานทุกคนได้รับการฝึกอบรมในการส่งมอบงานที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน พร้อมกับแนวความคิดในที่ถูกต้องในการบริการ